Disclaimer

Disclaimer

Wij hebben veel zorg besteed aan deze website, maar garanderen evenwel niet de correctheid van de informatie. Als gebruiker dient u er zich bewust van te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat u daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Wijnservice.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wijnservice.nl aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook voor storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om de website of delen daarvan aan beperkingen te onderwerpen. Toegang tot afgeschermde gedeelten van de website zijn afhankelijk van door de bezoeker verstrekte informatie, die er nadrukkelijk mee akkoord gaat dat deze informatie eigendom wordt van Wijnservice.nl en dat wij uitdrukkelijk toestemming krijgen om deze informatie te gebruiken overeenkomstig onze privacy policy.

Het door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden toegang verlenen tot afgeschermde gedeelten kan te allen tijde door ons worden gewijzigd of geweigerd. Wij behouden ons het exclusieve recht voor hierover naar eigen oordeel te beslissen zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.

Op de website staan links naar andere sites. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle.Wijnservice.nl kan daarom op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het  gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht.

Wijnservice.nl kan dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of niet rechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.